Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kahdenvälinen kehitysyhteistyö Palestiinalaisalueilla - Suomen yhteystoimisto, Ramallah : Suomen kehitysyhteistyö Palestiinalaisalueilla : Kahdenvälinen yhteistyö

SUOMEN YHTEYSTOIMISTO, Ramallah

Representative Office of Finland
Trust Building, Othman Ben Affan Street 48, Al-Bireh, Ramallah
Puh. (972-2) 242 0340, 242 0341, 242 0342
S-posti: sanomat.ram@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Kahdenvälinen yhteistyö

Suomen kehitysyhteistyö Miehitetyllä palestiinalaisalueella

Suomen kehitysyhteistyö Miehitetyllä palestiinalaisalueella käynnistyi vuonna 1994. Yhteistyöllä on saatu aikaan hyviä tuloksia etenkin opetussektorilla. Suomi tukee Palestiinan valtionrakennusta sekä poliittisesti että kehitysyhteistyön avulla. Kehitysyhteistyön yleisenä tavoitteena on tukea rauhanomaista kahden valtion ratkaisua Israelin ja palestiinalaisten konfliktiin.

Miehitetyn palestiinalaisalueen maaohjelma on ensimmäinen laatuaan. Ohjelman myötä Suomen tuki kohdistetaan opetussektorille sekä haavoittuvien alueiden (Gaza, Länsirannan C-alue ja Itä-Jerusalem) vahvistamiseen. Suomen suunniteltu tuki on noin 22 miljoonaa euroa vuosina 2016–2019.

Palestiinalaisalueen maaohjelma löytyy tämän linkin alta:

Finland's Country Strategy - Fin

Kaupallinen yhteistyö

Suomen ja Palestiinan välinen kauppa on vähäistä, mutta kasvussa. Suomen viennin arvo Miehitetylle palestiinalaisalueelle vuonna 2017 oli noin 900 000 euroa. Tuontia Suomeen vuonna 2017 oli noin 12 000 euron arvosta.

Kansalaisjärjestöyhteistyö

Kahdenvälisen kehitysyhteistyön lisäksi Suomi rahoittaa paikallisten sekä suomalaisten kansalaisjärjestöjen toteuttamia hankkeita Miehitetyllä palestiinalaisalueella. Kaikessa Suomen yhteistyössä kiinnitetään huomiota haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, erityisesti naisten ja lasten, oikeuksiin. Kansalaisjärjestöjen hankkeet täydentävät kahdenvälisen maaohjelman toimintaa.

Tuloksia

Suomi on tukenut palestiinalaishallinnon opetussektoria 20 vuoden ajan. Yhteistyö on ollut pitkäjänteistä ja Suomen tuen avulla palestiinalaishallinnon opetusministeriö on kehittynyt toimivaksi ja peruspalveluja luotettavasti tarjoavaksi valtion instituutioksi. Yhteistyö on osaltaan edistänyt opetussektorin saavutuksia: koulutus- ja lukutaitotaso on korkea (peruskoulutukseen osallistuu noin 95,5 % ikäluokasta, väestön lukutaitotaso on noin 96 % ja erityisen merkittävää on naisten lukutaidon nousu viimeisten vuosikymmenten aikana). Lisäksi molemmat sukupuolet osallistuvat tasapuolisesti koulutukseen ja opetusministeriö pyrkii aktiivisesti huomioimaan haavoittuvassa asemassa olevien lasten oppimismahdollisuuksia.

Suomi katsoo, että laadukas opetus tukee demokratian kehitystä, ihmisoikeuksien toteutumista sekä vakautta. Opetus on keskeisimpiä palveluja, joita itsenäisen valtion odotetaan tarjoavan.

Vesisektorilla Suomi on tukenut Gazan vesi-infrastruktuurin jälleenrakentamista ja kehittämistä vuoden 2014 sodan jälkeen. Maailmanpankin hallinnoiman rahaston kautta alueelle on muutamassa vuodessa rakennettu 35 kilometriä vesiverkostoa, 41 kilometriä putkia on korjattu ja jätevedenkäsittelylaitoksia on kehitetty. Työ hyödyttää Gazan koko 1,8 miljoonan väestöä.

Vuonna 2015 päättynyt vesihanke edisti yhdeksän kylän (35 000 ihmisen) puhtaan veden saantia Länsirannalla. Hankkeen tuloksena veden hinta laski, määrä kasvoi ja laatu parani.

Suomi on aiemmin tukenut myös Itä-Jerusalemin sairaaloiden toimintaa. Ainoana erityissairaanhoidon tarjoajana Itä-Jerusalemin sairaalaverkon ylläpitäminen on keskeistä koko palestiinalaiselle terveydenhuollolle. Lisäksi tuella on erityinen merkitys Itä-Jerusalemille, jossa sairaalat ovat lähes ainoita toiminnassa olevia palestiinalaisia instituutioita.

Riskienhallinta

Miehitetyn palestiinalaisalueen kehityskonteksti on ainutlaatuinen ja kehitystuloksia rajaavat ulkopuoliset tekijät. Miehitetty palestiinalaisalue on hauras ympäristö, jonka ongelmana on väestön, alueen sekä poliittisen ja hallinnollisen vallan pirstaloituneisuus sekä demokratiavaje. Miehitetyn palestiinalaisalueen kehitystä eniten vaikeuttava tekijä on Israelin miehitys.

Riskejä pienennetään jatkuvalla hankkeiden ja ohjelmien seurannalla sekä kohdistamalla tukea yhteisrahoitusmekanismien kautta aina, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Hankkeista tehdään myös säännöllisesti ulkopuolisia tarkastuksia ja arviointeja. Lisäksi ylläpidetään avointa ja säännöllistä poliittista vuoropuhelua sekä palestiinalaishallinnon että Israelin kanssa.

Lisätietoa kehitysyhteistyöstä ja myönnetystä tuesta:

https://um.fi/kehitysyhteistyo-palestiinalaisalue

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 7.2.2019


© Suomen yhteystoimisto, Ramallah | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot